عنوان : سیرالطالبین و مرآة التایبین

زهرا اختیاری (نویسنده اصلی), آذر اکبرزاده ابراهیمی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تصحیح
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۰
ناشر: صبرا
چکیده:

دو رساله از میرسیدعلی همدانی را تصحیح نموده به همراه مقدمه و تعلیقات منتشر کرده ایم.

کلمات کلیدی:
مقدمه، تصحیح، تعلیقات و فهارس, مقدمه, تصحیح, تعلیقات و فهارس