عنوان : مفاهیم بنیادین حقوق کیفری

سید مهدی سیدزاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چکیده:

تبیین دوازده تفاوت بنیادین در حقوق جزا

کلمات کلیدی:
جرم، حقوق جزای عمومی، اصول عمومی حقوق جزا, جرم, حقوق جزای عمومی, اصول عمومی حقوق جزا