عنوان : رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم

سید مهدی سیدزاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۱
ناشر: خورسندی
چکیده:

رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم

کلمات کلیدی:
رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم, رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم