عنوان : علوم کاربردی در تیراندازی با کمان

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), محمد کشتی دار (نویسنده اصلی), بهزاد بهزادنیا(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۱
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده:

تیراندازی با کمان

کلمات کلیدی:
تیراندازی با کمان, تیراندازی با کمان