عنوان : نگاه علمی به هندبال روز

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), جواد زارعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۱
ناشر: انتشارات حتمی
چکیده:

هندبال

کلمات کلیدی:
هندبال, هندبال