عنوان : رویکردی کاربردی به مدیریت در افزایش بهره وری

مجتبی طهمورث پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۰
ناشر: نشر بنفشه
چکیده:

کتاب حاضر برگرفته از ادبیات موجود در زمینه مدیریت و تجربیات مدیریتی مولف می باشد

کلمات کلیدی:
مدیریت بهره وری, مدیریت بهره وری