عنوان : تاریخ تطور فقه و فقهای مذاهب اسلامی

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۲
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
چکیده:

بررسی تاریخ تطور فقه

کلمات کلیدی:
فقه - تطور فقه - فقهای مذاهب اسلامی, فقه - تطور فقه - فقهای مذاهب اسلامی