عنوان : پرورش و اصلاح قارچ خوراکی صدفی

محمد فارسی (نویسنده اصلی), جواد جانپور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۲
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

اضافه خواهد شد

کلمات کلیدی:
قارچ صدفی، اصلاح قارچ، سیکل زندگی قارچ، اسپاون، کمپوست, قارچ صدفی, اصلاح قارچ, سیکل زندگی قارچ, اسپاون, کمپوست