عنوان : کتاب راهنمای قانون مجازات اسلامی 92

سید مهدی سیدزاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۲
ناشر: خرسندی
چکیده:

عنوان کتاب راهنما (handbook) اشاره به کتاب¬های مرجعی دارد که سه ویژگی جامعیت، خلاصه بودن و سادگی را با هم داشته باشند. با توجه به نو بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، کتاب حاضر بر آن بوده تا استفاده از این قانون را برای تمامی کاربران این قانون اعم از قضات، وکلا و جامعه دانشگاهی تسهیل کند. به همین منظور در این کتاب موارد ذیل گنجانده شده است:1) ذکر مواد مرتبط با قانون مجازات 92 در قانون مجازات اسلامی 70 و دیگر قوانین و لوایح موجود به صورت زیرنویس در ذیل مواد قانون مجازات 92؛2) بیان ارتباط میان مواد قانون مجازات 92 با یکدیگر؛3) قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 75 با آخرین اصلاحات و با تعیین درجه مجازات¬های تعزیری ذکر شده در این قانون؛4) قوانین کیفری پر کاربرد، چه به لحاظ عملی و چه به لحاظ دانشگاهی و تعیین درجه مجازات¬های تعزیری در این قوانین؛5) جداول راهنمای تطبیقی شماره مواد قانون مجازات 92 و قانون مجازات 70؛ 6) قانون مجازات 92 جرایم تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است. آثار این تقسیم بندی به صورت خلاصه در یک جدول با امکان کاربرد آسان تبیین شده است.

کلمات کلیدی:
راهنمای قانون مجازات اسلامی 92، جداول تطبیقی، تعییین درجه مجازات های تعزیری, راهنمای قانون مجازات اسلامی 92, جداول تطبیقی, تعییین درجه مجازات های تعزیری