عنوان : اصول بیوتکنولوژی گیاهی

محمد فارسی (نویسنده اصلی), جعفر ذوالعلی(نویسنده اصلی) , فرج اله شهریاری احمدی (ویراستار علمی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۲
چکیده:

با چاپ قبلی تغییر نکرده است

کلمات کلیدی:
گیاه، بیوتکنولوژی، کشت بافت، مهندسی ژنتیک، متابولیت های ثانویه, گیاه, بیوتکنولوژی, کشت بافت, مهندسی ژنتیک, متابولیت های ثانویه