عنوان : پرورش و اصلاح قارچ خوراکی دکمه ای سفید

محمد فارسی (نویسنده اصلی), حمید رضا پوریانفر(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۲
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

مثل همان چاپ اول است

کلمات کلیدی:
قارچ خوراکی دکمه ای سفید، اصلاح، پرورش، خاک پوششی, قارچ خوراکی دکمه ای سفید, اصلاح, پرورش, خاک پوششی