عنوان : تولید گلهای پیازی

محمدتقی ناصری پور یزدی (نویسنده اصلی), مجید ابراهیمی گروی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۱
ناشر: به نشر آستانقدس رضوی
چکیده:

در این کتاب اکولوژی و فیزیولوژی و تجارت ژئوفیت های زینتی بحث شده است.

کلمات کلیدی:
باغبانی ، گلکاری ، تجارت, باغبانی , گلکاری , تجارت