عنوان : فیزیولوژی گل های پیازی

محمدتقی ناصری پور یزدی (نویسنده اصلی), مجید ابراهیمی گروی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۷۷
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

ژئو فیت های زینتی بطور عمومی و تخصصی با جهت گیری تولید تجاری بحث شده است.

کلمات کلیدی:
باغبانی ، گلکاری ، تجارت, باغبانی , گلکاری , تجارت