عنوان : تولید بذر سبزیجات

محمدتقی ناصری پور یزدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۷۵
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

در این کتاب تولید بذر از کاشت تا برداشت و فراوری و جنبه های تجاری بحث شده است . خانواده های مهم سبزیجات بطور جداگانه و به تاکسونومی آنها و مورفولوژی توجه شده است.

کلمات کلیدی:
تولید بذر،فرآوری ،تجارت ., تولید بذر, فرآوری , تجارت .