Title : تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOS

Bahram Sadeghpour Gildeh (نویسنده اصلی), وهاب مرادی(نویسنده اصلی) ,
Book type: تالیف
Publish No: اول
Publishe Date: 2011-03-06
Publisher: دانشگاه مازندران
Abstract:

در این کتاب روشهای تحلیل آماری (آزمون فرضیه ها) توسط نرم افزار SPSS & AMOS آموزش داده می شود

Keywords:
روش های آماری- تحلیل آماری, روش های آماری- تحلیل آماری