عنوان : طراحی فنرهای مکانیکی براساس استاندارد BS EN

محمود شریعتی (نویسنده اصلی), محمد جعفری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۹
ناشر: انتشارات ماندانا
چکیده:

متعاقبا وارد سایت خواهد شد.

کلمات کلیدی:
فنرهای مکانیکی، فنرهای مارپیچ, فنرهای مکانیکی, فنرهای مارپیچ