عنوان : طراحی و ساخت قالب ها به کمک کامپیوتر

محمود شریعتی (نویسنده اصلی), احمد باقری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۲
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده:

متعاقبا وارد سایت خواهد شد.

کلمات کلیدی:
قالب، طراحی به کمک کامپیوتر, قالب, طراحی به کمک کامپیوتر