عنوان : رنگ پودری

محمود شریعتی (نویسنده اصلی), احمد باقری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۱
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده:

.

کلمات کلیدی:
رنگ پودری, رنگ پودری