عنوان : از منازعه تا همبستگی: بررسی روابط بین المللی خاورمیانه بر اساس مکتب انگلیسی

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی), سید عبدالعلی قوام(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:

این کتاب به سیاست بین المللی خاورمیانه می پردازد.

کلمات کلیدی:
خاورمیانه، روابط بین المللی، مکتب انگلیسی، همزیستی، همگرایی، منازعه, خاورمیانه, روابط بین المللی, مکتب انگلیسی, همزیستی, همگرایی, منازعه