عنوان : نظریه‌ی روابط بین‌الملل پیشینه و چشم‌انداز

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی), سید عبدالعلی قوام(نویسنده اصلی) , سعید شکوهی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۰
ناشر: قومس
چکیده:

این کتاب به معرفی نظریه های مختلف روابط بین الملل می پردازد

کلمات کلیدی:
روابط بین‌المللی, روابط بین‌المللی