عنوان : اقتصاد سیاسی بین‌الملل : جهان‌بینیهای متعارض

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۰
ناشر: سمت
چکیده:

این کتاب به مکاتب گوناگون اقتصاد سیاسی بین الملل و کاربردهای آن در دنیای واقعی می پردازد

کلمات کلیدی:
مکتب بازار، مکتب مارکسیستی، مکتب سازمانی چندمحوری, مکتب بازار, مکتب مارکسیستی, مکتب سازمانی چندمحوری