عنوان : یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم (جلد دوم)

مجید میرزا وزیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۱
ناشر: آهنگ قلم
چکیده:

جلد دوم از سری‌ کتاب‌های یادگیری ریاضیات

کلمات کلیدی:
آموزش اعداد، تاریخ ریاضیات, آموزش اعداد, تاریخ ریاضیات