عنوان : اکوسیستم شکمبه

رضا مجیدزاده هروی (نویسنده اصلی), عباسعلی ناصریان (نویسنده اصلی), سیدمرتضی هاشمی عطار (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۵
ناشر: بنفشه
چکیده:

کتاب حاضر مبنای اکوسیستم شکمبه را مورد بحث قرار می دهد و میکروارگانیسمهای شکمبه را معرفی و طبقه بندی میکند و اعمال آنها را در فرایند تخمیر بر اساس آخرین یافته ها مورد ارزیابی قرار می دهد و باعث افزایش آگاهی ها بر مبنای تغذیه پایه می شود بطوریکه می توان آنها را در شرایط مزرعه بکار گرفت و در تغییراتی که در پروسه تولید در مزرعه اتفاق می افتد به تحلیل های آگاهانه عملی بر اساس فرایند فیزیولوژی تغذیه دسترسی پیدا نمود.

کلمات کلیدی:
شکمبه- گاو - اکوسیستم- میکروارگانیسم, شکمبه- گاو - اکوسیستم- میکروارگانیسم