عنوان : نظامهای کشاورزی پایدار

علیرضا کوچکی (نویسنده اصلی), سید محمد حسینی(نویسنده اصلی) , حمیدرضا خزاعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۷۶
ناشر: جهاد دانشگاهی
چکیده:

نظامهای کشاورزی پایدار

کلمات کلیدی:
نظامهای کشاورزی پایدار, نظامهای کشاورزی پایدار