عنوان : مدیریت ریسک در ورزش

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), محمد کشتی دار (نویسنده اصلی), کورش ویسی(نویسنده اصلی) , جعفر خوشبختی(نویسنده اصلی) , بهزاد ایزدی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۲
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده:

مدیریت ریسک در ورزش

کلمات کلیدی:
ریسک ، ورزش, ریسک , ورزش