عنوان : واژه نامه توصیفی تخصصی در مدیریت ورزشی

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), حسین پیمانی زاد(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۲
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده:

واژه نامه مورد نیاز متخصصین ورزشی در حوزه مدیریت ورزشی

کلمات کلیدی:
واژه نامه ،مدیریت ورزشی, واژه نامه , مدیریت ورزشی