عنوان : اندوکرینولوژی و تولیدمثل دامپزشکی مک دونالد. جلد اول: فیزیولوژی تولید مثل

عباس پرهام (نویسنده اصلی), پری ناز توسلیان (نویسنده اصلی), نیما فرزانه (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۲
چکیده:

این کتاب فیزیولوژی تولیدمثل را در گونه های دامی مختلف و به صورت تفکیک شده در هر گونه ارائه می نماید.

کلمات کلیدی:
فیزیولوژی، تولیدمثل، دامپزشکی, فیزیولوژی, تولیدمثل, دامپزشکی