عنوان : اقتصاد فقیر، بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی

مهدی فیضی (نویسنده اصلی), جعفر خیر خواهان(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۰
ناشر: دنیای اقتصاد
چکیده:

عنوان اصلی کتاب،«اقتصاد فقیر»، ایهامی ضمنی دارد. از سویی، شاید به کنایه، به ضعف رشته اقتصاد در تمامی دهه‌های گذشته در برخوردی کارا با مسأله توسعه‌نیافتگی به‌طور کلی و فقر به‌طور ویژه اشاره دارد و از سوی دیگر از رویکردی تازه در این حوزه سخن می‌گوید که بر مبنای زیرعنوان آن به یک بازاندیشی بنیادین در مورد فهم اقتصاد فقرا و ماهیت پدیده فقر منجر می‌‌شود. مخاطبین این کتاب نه‌تنها دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های اقتصاد توسعه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی بلکه همچنین همه افرادی هستند که دغدغه بهبود وضع اجتماعی فقرا را دارند و از کمبودها و قابلیت‌های محقق‌نشده آنان رنج می‌برند.

کلمات کلیدی:
اقتصاد توسعه، اقتصاد آزمونی، فقر, اقتصاد توسعه, اقتصاد آزمونی, فقر