عنوان : مهارت های ورزشی بنیادی(ورزش همگانی)

ژاله باقرلی(نویسنده اصلی) , احمد ابراهیمی عطری (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۱
ناشر: موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی
چکیده:

تکامل مهارت های حرکتی ومهارت های ورزشی بنیادی ارطریق بازی وفعالیت های جسمانی

کلمات کلیدی:
تکامل مهارت های حرکتی-مهارت های ورزشی بنیادی-ورزش همگانی, تکامل مهارت های حرکتی-مهارت های ورزشی بنیادی-ورزش همگانی