عنوان : فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), محمد مسافری ضیاءالدینی (نویسنده اصلی), زهرا عرب نرمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۲
ناشر: انتشارات حتمی
چکیده:

فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش

کلمات کلیدی:
فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش, فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش