عنوان : برنامه ریزی شهر اکولوژیک ، سیاستها ، تجارب وطراحی

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی), الهه کریمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۲
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

جهان بطور فزاینده‌ای در حال شهرنشین شدن است. از سال 2008، بیش از نیمی از جمعیت جهان در نقاط شهری زندگی می‌کنند. انتظار می‌رود شمار ساکنین شهری خاصه در کشورهای در حال توسعه، افزایش یابد. پیش بینی شده در 20 سال آینده، حدود 1/1 میلیارد نفر در آسیا به شهرها مهاجرت کنند .لذا شهراه با مسایل ومشکلات متعدی درزمینه آب ، انژی و زباله و غیره مواجه خواهند بود. سامندهی شهرها به لحاظ زیست محیطی مهترین مساله پیش روی برنامه ریزان شهری است. کتاب برنامه ریزی شهر اکولوژیک با 13 صل و با شواهد گوناگونی از مناطق مختلف جهان پاسخی به نیازهای زیست محیطی شهرها در آینده می باشد که توسط نویسندگاه تدوین شده است . و می تواند در رشتهاهی مختلف شهرسازی ، برنامه ریزی شهری ، جغرافیا ، جامعه شناسی ، اقتصاد و غیره به همراه سازمانها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
شهر، برنامه ریزی شهری ، شهر اکولوژیک ، اکولوژی، شهرسازی ، مسایل زیست محیطی, شهر, برنامه ریزی شهری , شهر اکولوژیک , اکولوژی, شهرسازی , مسایل زیست محیطی