عنوان : اقتصاد کسب و کار با رویکردی نوین برای مدیران

مهدی خداپرست مشهدی (نویسنده اصلی), بهرام فتحی(نویسنده اصلی) , محمد رضا گروسی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
چکیده:

نننن

کلمات کلیدی:
اقتصاد خرد، مدیران، کسب و کار،, اقتصاد خرد, مدیران, کسب و کار,