عنوان : مقدمه ای بر تاریخ نگاری

محمدتقی ایمان پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۴
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام
چکیده:

هدف اصلی این کتاب آشنا کردن دانشجویان رشته تاریخ با مفاهیم اصلی تاریخ، تئووریهای تاریخی و تاریخنگاری علمی است. برای این منظور در این کتاب سعی شده است ابتدا تعریفی روشن از مفهوم تاریخ و تاریخنگاری علمی ادائه گردد و سپس در ادامه نویسندگان کتاب سعی کرده اند ضمن ارائه راهنمایی هایی پیرامون مطالعه متون تاریخی، بکار گیری اندیشه انتقادی در تاریخنگاری و چگونگی نوشتن تاریخ علمی و مقاله تاریخی آنها را در مکاتب مختلف تاریخی مورد بحث قرار دهند

کلمات کلیدی:
تاریخ علمی، جنسیت و تاریخ، تاریخنگاری نازی ها، تاریخ فرهنگی و مارکسیسم، مقاله و تاریخنگاری, تاریخ علمی, جنسیت و تاریخ, تاریخنگاری نازی ها, تاریخ فرهنگی و مارکسیسم, مقاله و تاریخنگاری