عنوان : عصر ساسانی (ایده ایران)، جلد سوم

محمدتقی ایمان پور (نویسنده اصلی), کیومرث علی زاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۳
چکیده:

ساسانیان، ،اردشیر ببکان، دینداری شاپور، کرتیر، ایرا و انیران ، سکه های ساسانی

کلمات کلیدی:
ساسانیان، ،اردشیر ببکان، دینداری شاپور، کرتیر، ایرا و انیران ، سکه های ساسانی, ساسانیان, , اردشیر ببکان, دینداری شاپور, کرتیر, ایرا و انیران , سکه های ساسانی