عنوان : تکنیکها و مدلهای مکانیابی کاربری اراضی در سکونتگاه‌های روستایی

علی اکبر عنابستانی (نویسنده اصلی), مهدی جوانشیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۳
ناشر: پرهام نقش
چکیده:

نسخه‌ی فعلی کتاب مشتمل بر دوازده فصل است که در فصل اول به مبحث برنامه‌ریزی کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی پرداخته می‌شود. فصل دوم به مطالعه کاربری اراضی در سکونتگاه‌های روستایی در سطح بافت اشاره دارد. در فصل سوم مدل‌های مکان‌یابی کاربری اراضی در سکونتگاه‌های روستایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم کتاب به عوامل مؤثر بر مکان‌یابی کاربری‌های اراضی در سکونتگاه‌های روستایی در ایران اشاره خواهد شد. در فصل پنجم ضوابط و معیارهای مکان‌یابی کاربری‌های اراضی در سکونتگاه‌های روستایی معرفی می‌شود. در فصل ششم به ضرورت توجه به نیازهای روستاییان پیرامون مکان‌یابی کاربری‌های اراضی در سکونتگاه‌های روستایی اشاره می‌شود و در فصل هفتم تا دوازدهم با ارائه مدلی مبتنی بر MCDM و GIS، نحوه‌ی تعیین جهت توسعه فیزیکی روستا، انتخاب محل دفن پسماندها، انتخاب مکان‌های بهینه برای احداث فضای سبز، مکان‌یابی پهنه‌های مناسب جهت احداث فضاهای آموزشی، بهداشتی-درمانی، فرهنگی، ورزشی و اداری-انتظامی در محیط‌های روستایی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
ساختمان سازی روستایی؛ تعیین محل؛ کاربری زمین روستایی, ساختمان سازی روستایی؛ تعیین محل؛ کاربری زمین روستایی