عنوان : گیاهشناسی کشاورزی

محمدتقی ناصری پور یزدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۷۷
ناشر: موج آبی
چکیده:

بررسی بافت ها ،سیستم های بافتی و مورفولوژی ریشه ساقه برگ و گل و میوه و تغییرات و تنوع آنها و اصول فیزیولوژی گیاهی.

کلمات کلیدی:
تشریح، ریخت شناسی ، فیزیو لوژی., تشریح, ریخت شناسی , فیزیو لوژی.