عنوان : یادنگار فقیه ژرف اندیش حضرت آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی

محمدرضا جواهری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۲
ناشر: مشهد- چشمه سخن
چکیده:

اهمیت فلسفه و کارکردهای اجازه نقل حدیث

کلمات کلیدی:
اجازه نقل حدیث - کارکرد - اقسام - ارکان - ساختار, اجازه نقل حدیث - کارکرد - اقسام - ارکان - ساختار