عنوان : برنامه‌ریزی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در ایران

علی اکبر عنابستانی (نویسنده اصلی), مهدی جوانشیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۳
ناشر: بجنورد- انتشارات جهانی
چکیده:

نسخه‌ی فعلی کتاب مشتمل بر هفت فصل است که در فصل اول به مبحث مفهوم شناسی برنامه‌ریزی کالبدی پرداخته می‌شود. فصل دوم به بنیان‌های نظری برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های روستایی در ایران اشاره دارد. در فصل سوم ارتباط طرح‌های توسعه و عمران جامع ناحیه‌ای با سکونتگاه‌های روستایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم کتاب به طرح‌های ساماندهی کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران اشاره خواهد شد. در فصل پنجم به جایگاه طرح‌های هادی و طراحی کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی ایران پرداخته می‌شود. در فصل ششم به بررسی عملکرد طرح بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی در ایران اشاره می‌شود و در فصل هفتم وضعیت طرح‌های آماده‌سازی اراضی روستایی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
عمران روستایی- برنامه‌ریزی - ایران, عمران روستایی- برنامه‌ریزی - ایران