عنوان : مبانی آزمایشگاه شیمی عمومی

حسین عشقی (نویسنده اصلی), ستار صابری (نویسنده اصلی), سید مولا خاتمی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۲
ناشر: بابلسر: کارآفرینان جوان
چکیده:

\\

کلمات کلیدی:
شیمی -- دست نامه ھای آزمایشگاھی, شیمی -- دست نامه ھای آزمایشگاھی