عنوان : کرامت انسان

محمدحسن حائری (نویسنده اصلی), احسان علی اکبری بابوکانی (نویسنده اصلی), حسین حقیقت پور(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۲
ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق
چکیده:

بررسی کرامت انسان به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین علوم انسانی و اسلامی

کلمات کلیدی:
کرامت - کرامت انسانی - حق - مقاصد عامه, کرامت - کرامت انسانی - حق - مقاصد عامه