عنوان : پرتوی از مکتب عاشورا رخدادها و فضیلت ها

محمدحسن حائری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۲
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
چکیده:

شرحی از مکتب عاشورا رخدادها و فضیلت ها

کلمات کلیدی:
عاشورا - مکتب عاشورا امام حسین ع - فضیلت, عاشورا - مکتب عاشورا امام حسین ع - فضیلت