عنوان : مشکلات گفتاری، زبانی وشنیداری کودکان(آنچه والدین باید بدانند)

نادر باقری (نویسنده اصلی), علی غنائی چمن آباد (نویسنده اصلی), سید محسن اصغری نکاح (نویسنده اصلی), محمود سعیدی رضوانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۰
ناشر: موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی
چکیده:

مشکلات گفتاری، زبانی وشنیداری کودکان

کلمات کلیدی:
مشکلات گفتاری، زبانی وشنیداری کودکان, مشکلات گفتاری, زبانی وشنیداری کودکان