Title : برنامه ریزی شهری برای مدیران شهر

Seyed Ali Hossein pour (نویسنده اصلی), mohadeseh najafi (نویسنده اصلی), Mohammad Rahim Rahnama (نویسنده اصلی),
Book type: ترجمه
Publish No: اول
Publishe Date: 2014-10-18
Publisher: مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد
Abstract:

شهر حاصل آرمان ، اندیشه ، خلاقیت ، نوآوری و تعالی فن آوریهای بشری در طول قرنها است و بزرگترین و خارق العاده ترین پدیده مصنوعی و دست آورد تمدن بشری و نماد گذار از تمدنهای کشاورزی ، صنعتی ، اطلاعاتی به مجازی است. شهر به تدریج به بزرگترین زیستگاه بشری تبدیل شده است. بطوری که شهر جهان قرن بیست و یکمی نه تنها بخش عمده ای از جمعیت جهان را در خود جای داده (برآورد سازمان ملل متحد نشان از افزایش جمعیت شهری جهان از 29% ـ734 میلیون نفرـ در سال 1950 به 61% جمعیت تا سال 2030 ودر نهایت شهر نشین تقریبا کل مردم دنیا تا سال 2060 دارد ـ به این معنا که بیش از 80% جمعیت جهان در شهرها ساکن شوند )، بلکه جهانی شدن شهرها (در دهه 1950 فقط 83 شهر \\\\

Keywords:
برنامه ریزی ، شهر ، مدیران ، توسعه شهری, برنامه ریزی , شهر , مدیران , توسعه شهری