عنوان : وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی

محمدحسن حائری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۸۰
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی
چکیده:

بررسی وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی

کلمات کلیدی:
وقف - فقه اسلامی - اقتصاد اسلامی - واقف, وقف - فقه اسلامی - اقتصاد اسلامی - واقف