عنوان : طبقات روات احادیث المهدی

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۳
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی
چکیده:

بررسی طبقات روات احادیث المهدی

کلمات کلیدی:
طبقات - روات - حدیث - المهدی, طبقات - روات - حدیث - المهدی