عنوان : مهندسی نرم افزار:تئوری و کاربرد

محسن کاهانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۳
چکیده:

کتاب درسی درس مهندسی نرم افزار

کلمات کلیدی:
مهندسی نیازمندیها- روشگان- نرم افزار- چرخه عمر سیستم ها- تجزیه و تحلیل سیستم ها, مهندسی نیازمندیها- روشگان- نرم افزار- چرخه عمر سیستم ها- تجزیه و تحلیل سیستم ها