عنوان : اکستروژن ضربه ای ( فورجینگ دقیق)

محمود شریعتی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۷۸
ناشر: انتشارات موسسه تحقیقاتی و دفاعی صنایع دفاعی
چکیده:

در این کتاب روش های طراحی و ساخت ابزار و قالبه های اکستروژن ضربه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
اکستروژن، فورجینگ، آهنگری، شکلدهی فلزات, اکستروژن, فورجینگ, آهنگری, شکلدهی فلزات