عنوان : واژه‌نامۀ گویش خانیک

زهرا اختیاری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۳
ناشر: انتشارات محقق
چکیده:

یکی از گویش‌هایی که تاکون در مطالعات مربوط به زبان‌شناسی توجهی بدان نشده، گویش مردم خانیک است. کلمات و افعالی در گویش مردم روستاهای خانیک رایج است که باز مانده‌ای از زبان‌ها و گویش‌های کهن ایران بوده و یا ریشه در زبان‌های کهن دارد.

کلمات کلیدی:
خانیک، واژه‌نامه، گویش, خانیک, واژه‌نامه, گویش