عنوان : درآمدی بر کتابخانه ابن شهرآشوب

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۳
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

معرفی منابع ابن شهرآشوب در مناقب و متشابه

کلمات کلیدی:
ابن شهرآشوب کتابشناسی, ابن شهرآشوب کتابشناسی