عنوان : حکمرانی غیر متمرکز در سیستم های اقتصادی پیچیده

مهدی خداپرست مشهدی (نویسنده اصلی), پیام رشیدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۲
ناشر: سخن گستر
چکیده:

در منابع مشاع مدیریت اقتصادی مستلزم ارائه راه کارهایی است که اتلاف منابع تجدید شونده را به حداقل برساند .....

کلمات کلیدی:
حکمرانی خوب، سیستم های اقتصادی،, حکمرانی خوب, سیستم های اقتصادی,